حکم کسب مال ازطریق پارتی بازی، تضییع حق دیگران ورشوه دادن

حکم کسب مال ازطریق پارتی بازی، تضییع حق دیگران ورشوه دادنحضرات آیات عظام سیستانی،شبیری زنجانی، صافی گلپایگانی و موسوی اردبیلی وسبحانی به پرسش های شفقنا درباره کسب مال ازطریق پارتی بازی، تضییع حق دیگران ورشوه دادن پاسخ داده اند. حکم […]

Continue reading »