کشور گامبیا تحت سلطه افراط‌ گراهای سلفی می شود!

کشور گامبیا تحت سلطه افراط‌ گراهای سلفی می شود!یحیی جامع، رئیس‌جمهور کشور آفریقایی گامبیا ادعا کرده است که از این پس قرآن کریم و نه قانون اساسی در این کشور حکم خواهد کرد. کشور گامبیا تحت سلطه افراط‌ گراهای سلفی […]

Continue reading »