آخرین سفارشهای امیرالمومنین(ع) به شیعیان

آخرین سفارشهای امیرالمومنین(ع) به شیعیان
امیرالمومنین علیه السلام: با مردم به نيكى سخن بگوييد، همان گونه كه خدا فرمود. امر به معروف و نهى از منكر را ترك مكنيد كه رشته كار از دست شما بيرون شود، آنگاه هر چه دعا كنيد و از خداوند دفع شر خواهيد، پذيرفته نشود و به اجابت نرسد.

آخرین سفارشهای امیرالمومنین(ع) به شیعیان

امیرالمومنین علیه السلام: با مردم به نيكى سخن بگوييد، همان گونه كه خدا فرمود. امر به معروف و نهى از منكر را ترك مكنيد كه رشته كار از دست شما بيرون شود، آنگاه هر چه دعا كنيد و از خداوند دفع شر خواهيد، پذيرفته نشود و به اجابت نرسد.
آخرین سفارشهای امیرالمومنین(ع) به شیعیان

مرجع توریسم