آخرین مذاکرات در خصوص حج امسال از زبان رئیس سازمان حج و زیارت

آخرین مذاکرات در خصوص حج امسال از زبان رئیس سازمان حج و زیارت
اعزام زائران ایرانی به حج منوط به پذیرش شروط منطقی ایران و تامین امنیت زائران ایرانی توسط طرف سعودی است.

آخرین مذاکرات در خصوص حج امسال از زبان رئیس سازمان حج و زیارت

اعزام زائران ایرانی به حج منوط به پذیرش شروط منطقی ایران و تامین امنیت زائران ایرانی توسط طرف سعودی است.
آخرین مذاکرات در خصوص حج امسال از زبان رئیس سازمان حج و زیارت

آهنگ جدید