آنچه که رهبر انقلاب در جوانی نداشت ولی جوانان امروز دارند +صوت

آنچه که رهبر انقلاب در جوانی نداشت ولی جوانان امروز دارند +صوت
چه کسی به جوانان گفت بروید اعتکاف کنند سه روز روزه بگیرید از مسجد بیرون نیایید وقتتان را به عبادت و ذکر و دعا و تضرع و توسل بگذرانید؟ چه کسی به جوانان بخش نامه کرده بود؟

آنچه که رهبر انقلاب در جوانی نداشت ولی جوانان امروز دارند +صوت

چه کسی به جوانان گفت بروید اعتکاف کنند سه روز روزه بگیرید از مسجد بیرون نیایید وقتتان را به عبادت و ذکر و دعا و تضرع و توسل بگذرانید؟ چه کسی به جوانان بخش نامه کرده بود؟
آنچه که رهبر انقلاب در جوانی نداشت ولی جوانان امروز دارند +صوت

فروش بک لینک

دانلود موزیک