آیات قرآن کریم را نباید منحصر به شان نزول کرد

همانطور که شمس و قمر در همه زمانها نورافشان هستند قرآن هم همینطور است

اس ام اس

آپدیت نود 32