از تجافی در نماز چه می دانیم

تجافی یعنی موقع تشهّد امام، انگشتان دست و پا را به زمین بگذارد و زانوها را بلند کنیم یا همان نیم خیر نشستن كه نه نشسته است و نه ايستاده .

استخدام

مرجع توریسم