از کجا بفهمیم که دعاهایمان به صلاح است؟!

از کجا بفهمیم که دعاهایمان به صلاح است؟!
نرم شدن دل، روان شدن اشک و فروتنی، هم، نشانی از آن است که انسان، سخن پروردگارش را در اعماق وجودش مورد پذیرش قرار داده و هم علامتی است که خداوند، هدی ناقابل بنده خویش را پذیرفته است.

از کجا بفهمیم که دعاهایمان به صلاح است؟!

نرم شدن دل، روان شدن اشک و فروتنی، هم، نشانی از آن است که انسان، سخن پروردگارش را در اعماق وجودش مورد پذیرش قرار داده و هم علامتی است که خداوند، هدی ناقابل بنده خویش را پذیرفته است.
از کجا بفهمیم که دعاهایمان به صلاح است؟!

گروه تلگرام