اگر دین اسیر دست گروه باطل شد، جامعه را به تباهی می کشانند

اگر فرهنگ جامعه به اسارت برود، کار فرهنگیانی مانند حوزویان وفرهیختگان برای آزادی آن بسیار دشوار می شود

world press news