ایجاد شورای فقهی در بانک مرکزی به دستور مقام معظم رهبری

ایجاد شورای فقهی در بانک مرکزی به دستور مقام معظم رهبری
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از دستور مقام معظم رهبری برای ایجاد شورای فقهی به عنوان یک رکن اصلی در بانک مرکزی خبر داد.

ایجاد شورای فقهی در بانک مرکزی به دستور مقام معظم رهبری

یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از دستور مقام معظم رهبری برای ایجاد شورای فقهی به عنوان یک رکن اصلی در بانک مرکزی خبر داد.
ایجاد شورای فقهی در بانک مرکزی به دستور مقام معظم رهبری

خبرهای داغ