بارش باران در کعبه و جاری شدن آب از ناودان طلا +فیلم

بارش باران در کعبه و جاری شدن آب از ناودان طلا +فیلم
روز گذشته خانه خدا شاهد صحنه زیبای باریدن قطرات باران و جاری شدن آب از ناودان طلای خانه کعبه بود.

بارش باران در کعبه و جاری شدن آب از ناودان طلا +فیلم

روز گذشته خانه خدا شاهد صحنه زیبای باریدن قطرات باران و جاری شدن آب از ناودان طلای خانه کعبه بود.
بارش باران در کعبه و جاری شدن آب از ناودان طلا +فیلم

بک لینک رنک 7

روزنامه قانون