با این چهار خصلت بهشتی شوید

گر كسى داراى چهار خصلت باشد هر چند از سر تا قدمش را گناه فرا گرفته باشد خداوند آن گناهان را به نيكى تبديل مى‌كند

باشگاه خبری ورزشی

ابزار رسانه