با مسئله حجاب و عفاف سیاسی برخورد نکنیم

با مسئله حجاب و عفاف سیاسی برخورد نکنیم
رئیس مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم با اشاره به اینکه برخورد با مسئله حجاب نباید سیاسی باشد، گفت: گاهی مسئولین و سیاستمداران با مسئله بد حجابی سیاسی برخورد می‌کنند.

با مسئله حجاب و عفاف سیاسی برخورد نکنیم

رئیس مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم با اشاره به اینکه برخورد با مسئله حجاب نباید سیاسی باشد، گفت: گاهی مسئولین و سیاستمداران با مسئله بد حجابی سیاسی برخورد می‌کنند.
با مسئله حجاب و عفاف سیاسی برخورد نکنیم

خرید بک لینک

افق