بدترین کوری چیست؟

بدترین کوری چیست؟
رسول خدا صلی الله علیه وآله در روایتی، کورترین و بدترین کوری را تبیین فرموده اند.

بدترین کوری چیست؟

رسول خدا صلی الله علیه وآله در روایتی، کورترین و بدترین کوری را تبیین فرموده اند.
بدترین کوری چیست؟