تاکید آیت‌الله سیستانی بر احترام به تمامی ادیان

نماینده مرجعیت دینی عراق تاکید کرد که آیت‌الله سیستانی همواره خواهان احترام به تمامی ادیان و مذاهب است.

موسیقی روز

شبکه خانگی