ترجمه قرآن به 180 زبان در ترکیه

یکی از مقامات بلند پایه سازمان دیانت ترکیه از تصمیم این کشور برای ترجمه و چاپ قرآن کریم به 180 زبان زنده دنیا خبر داد.

عکس

خرید غذا