تروریسم پنهان زیر حجاب زنان

وبسایت کوآرتز با طرح ادعاهایی بی اساس و مضحک، حجاب مسلمانان زن سراسر جهان را به “تروریسم پنهان” نسبت داد.

خرم خبر

موبایل دوستان