توهین وهابیت به کتاب های اهل سنت +فیلم

با توجه به اینکه گفته های وهابیت بر پایه کتاب های “ابن تیمیه” و “محمد بن عبدالوهاب” سامان یافته و این اعتقادات عموما مورد پذیرش اهل سنت واقع نمی شود، از همین روی به مخدوش کردن منابع اهل سنت و بزرگنمایی تالیفات سلفیت می پردازند.

مرجع سلامتی