جایگاه نماز بدون تعقیبات در نزد خداوند +صوت

جایگاه نماز بدون تعقیبات در نزد خداوند +صوت
تعقیبات نماز از مستحبات موکد است و آن موقع استجابت دعاست و زمان نزدیک شدن به خدا و جبران کم و کاستی های ناشی از سهل انگاری در بجا آوردن نماز است.

جایگاه نماز بدون تعقیبات در نزد خداوند +صوت

تعقیبات نماز از مستحبات موکد است و آن موقع استجابت دعاست و زمان نزدیک شدن به خدا و جبران کم و کاستی های ناشی از سهل انگاری در بجا آوردن نماز است.
جایگاه نماز بدون تعقیبات در نزد خداوند +صوت

آپدیت آنلاین نود 32

میهن دانلود