حكم شرعي اكستنشن مژه چيست؟

در پرسشی که از مراجع بزرگوار نسبت به احکام این عمل انجام شده است، پاسخ های ذیل دریافت گردید.

پرس نیوز

بک لینک