حمله زنان به معبد مقدس مقدسان

 زنان چندین مرتبه سعی داشتند به این معبد وارد شده و در مقابل خدای شانی سجده کنند، اما در بیشتر موارد پلیس جلوی آنها را می گرفت.

خرم خبر

اخبار کارگران