حکم تماشای رقص از تلویزیون و غیره

نگاه کردن به رقص از تلویزیون و غیره و همچنین شرکت در مراسم عروسی چه حکمی دارد؟

آهنگ جدید

سیستم اطلاع رسانی