حکم دف زدن و اجرای تئاتر در اعیاد مذهبی

آیت الله العظمی شبیری زنجانی به چند استفتاء در زمینۀ: «دف زدن و اجرای تئاتر در اعیاد مذهبی»، «پرداخت زکات بدون اجازۀ شریک»، «خون مردگی» و… پاسخ گفتند.

عکس

خبر اسلامی