خدا را می توان با چشم دید! +فیلم

خدا را می توان با چشم دید! +فیلم
فتاوای مضحک وهابیت اینبار پیرامون خدای متعال بوده و یکی از شبکه های وهابی مدعی شد در قیامت خدا را می توان با چشم دید!

خدا را می توان با چشم دید! +فیلم

فتاوای مضحک وهابیت اینبار پیرامون خدای متعال بوده و یکی از شبکه های وهابی مدعی شد در قیامت خدا را می توان با چشم دید!
خدا را می توان با چشم دید! +فیلم

دانلود سرا