خدا نخستين كسی كه درباره مهدی(عج) تبليغ كرده است

اي عزيز! ما و خاندان‌مان را ناراحتی فرا گرفته… و متاع كمی با خود آورده‌ايم؛ پيمانه را برای ما كامل كن؛ و بر ما تصدّق و بخشش نما كه خداوند بخشندگان را پاداش مي دهد.

اخبار دنیای دیجیتال

بک لینک