دختر شيخ نمر به پدرش چه نوشت؟

بر ما واجب است که پس از تو، از تار و پود رویکرد تو برای خود عبایی از ارزش های آسمانی بدوزیم.

عکس

آبدیت نود 32