دفن چند صد نفر از شیعیان نیجریه در گورهای دسته جمعی

دفن چند صد نفر از شیعیان نیجریه در گورهای دسته جمعی
تعداد شیعیان کشته شده در جریان این درگیری به حدود هزار نفر می رسد.

دفن چند صد نفر از شیعیان نیجریه در گورهای دسته جمعی

تعداد شیعیان کشته شده در جریان این درگیری به حدود هزار نفر می رسد.
دفن چند صد نفر از شیعیان نیجریه در گورهای دسته جمعی

بک لینک رنک 3

بازی