رواج شیطان پرستی در مدارس ابتدایی

رواج شیطان پرستی در مدارس ابتدایی
سازمان شیطان پرستی موسوم The Satanic Temple اعلام کرد که قصد دارد شعبات خود را در مدارس ابتدایی در سراسر آمریکا دایر کند.

رواج شیطان پرستی در مدارس ابتدایی

سازمان شیطان پرستی موسوم The Satanic Temple اعلام کرد که قصد دارد شعبات خود را در مدارس ابتدایی در سراسر آمریکا دایر کند.
رواج شیطان پرستی در مدارس ابتدایی

خبرگزاری مهر