زنان مسلمان کمتر از غیرمسلمانان شانس استخدام دارند

زنان مسلمان کمتر از غیرمسلمانان شانس استخدام دارند
نتایج تحقیقات جدید نشان می‌دهد که زنان تحصیلکرده مسلمان در انگلیس کمتر از زنان غیرمسلمان شانس استخدام دارند حتی اگر مهارت‌ها و تحصیلات یکسانی داشته باشند.

زنان مسلمان کمتر از غیرمسلمانان شانس استخدام دارند

نتایج تحقیقات جدید نشان می‌دهد که زنان تحصیلکرده مسلمان در انگلیس کمتر از زنان غیرمسلمان شانس استخدام دارند حتی اگر مهارت‌ها و تحصیلات یکسانی داشته باشند.
زنان مسلمان کمتر از غیرمسلمانان شانس استخدام دارند

خرید بک لینک