زنان نیز می توانند به مسجد بروند!

زنان نیز می توانند به مسجد بروند!
هرچند مساجدی هستند که در اعیاد اجازه نمازخواندن را به زنان می‌دهند اما به صورت عادی و برای نمازهای یومیه، زنان اجازه ورود به مساجد شهر پیشاور پاکستان را مانند مردان ندارند.

زنان نیز می توانند به مسجد بروند!

هرچند مساجدی هستند که در اعیاد اجازه نمازخواندن را به زنان می‌دهند اما به صورت عادی و برای نمازهای یومیه، زنان اجازه ورود به مساجد شهر پیشاور پاکستان را مانند مردان ندارند.
زنان نیز می توانند به مسجد بروند!

فروش بک لینک

گوشی موبایل