ستارگان آسمان فقاهت(52)/عالمی که۵۲ اثر در هفت علم به یاد گار گذاشت

ستارگان آسمان فقاهت(52)/عالمی که۵۲ اثر در هفت علم به یاد گار گذاشت
کوشش های طاقت فرسای علامه بحرانی، عالمان و سیره نویسان بلند پایه را بر آن داشت تا همگان اعتراف کنند که در تاریخ تشیع کسی جز علامه مجلسی مانند او دیده نشده است.

ستارگان آسمان فقاهت(52)/عالمی که۵۲ اثر در هفت علم به یاد گار گذاشت

کوشش های طاقت فرسای علامه بحرانی، عالمان و سیره نویسان بلند پایه را بر آن داشت تا همگان اعتراف کنند که در تاریخ تشیع کسی جز علامه مجلسی مانند او دیده نشده است.
ستارگان آسمان فقاهت(52)/عالمی که۵۲ اثر در هفت علم به یاد گار گذاشت

خرم خبر