ستارگان آسمان فقاهت(53)/ «امین‌الاسلام طبرسى» علامه‌ای که قبل از وفاتش دفن شد

ستارگان آسمان فقاهت(53)/ «امین‌الاسلام طبرسى» علامه‌ای که قبل از وفاتش دفن شد
نیمه اول قرن پنجم هجری، سکته‌‌‌ای بر «امین‌الاسلام طبرسى» عارض می‌‌شود. خاندانش به این گمان که علامه به رحمت ایزدی پیوسته است، او را به خاک سپردند.

ستارگان آسمان فقاهت(53)/ «امین‌الاسلام طبرسى» علامه‌ای که قبل از وفاتش دفن شد

نیمه اول قرن پنجم هجری، سکته‌‌‌ای بر «امین‌الاسلام طبرسى» عارض می‌‌شود. خاندانش به این گمان که علامه به رحمت ایزدی پیوسته است، او را به خاک سپردند.
ستارگان آسمان فقاهت(53)/ «امین‌الاسلام طبرسى» علامه‌ای که قبل از وفاتش دفن شد

اسکای نیوز