سلفی های مصر بزرگداشت روز یتیم را تحریم کردند!

سلفی های مصر بزرگداشت روز یتیم را تحریم کردند!
این روزها مساله بزرگداشت روز یتیم به موضوعی برای اظهار نظر علمای مصر تبدیل شده و علمای سلفی این کشور این بار هم با بزرگداشت روز یتیم مخالفت کرده و آن را بدعت دانستند.

سلفی های مصر بزرگداشت روز یتیم را تحریم کردند!

این روزها مساله بزرگداشت روز یتیم به موضوعی برای اظهار نظر علمای مصر تبدیل شده و علمای سلفی این کشور این بار هم با بزرگداشت روز یتیم مخالفت کرده و آن را بدعت دانستند.
سلفی های مصر بزرگداشت روز یتیم را تحریم کردند!