شخصی که به خاطر خواندن نماز از کار اخراج شد

شخصی که به خاطر خواندن نماز از کار اخراج شد
مقامات شهر نیس فرانسه تصمیم گرفته اند محافظ مسلمانی را که در محل استراحت اقدام به خواندن نماز کرده بود، از کار اخراج کنند.

شخصی که به خاطر خواندن نماز از کار اخراج شد

مقامات شهر نیس فرانسه تصمیم گرفته اند محافظ مسلمانی را که در محل استراحت اقدام به خواندن نماز کرده بود، از کار اخراج کنند.
شخصی که به خاطر خواندن نماز از کار اخراج شد

سپهر نیوز