شرط ۳۱۳یار برای ظهور امام زمان، لازم است یا کافی؟

شرط ۳۱۳یار برای ظهور امام زمان، لازم است یا کافی؟
مولاى من! آرزویم این است که شما آن قائمى ازاهل بیت محمّد باشید که زمین را پر از قسط و عدل می‌کند.

شرط ۳۱۳یار برای ظهور امام زمان، لازم است یا کافی؟

مولاى من! آرزویم این است که شما آن قائمى ازاهل بیت محمّد باشید که زمین را پر از قسط و عدل می‌کند.
شرط ۳۱۳یار برای ظهور امام زمان، لازم است یا کافی؟

فیلم سریال آهنگ