شش نکته جالب از قرآن کریم دربارۀ حضرت مریم

شش نکته جالب از قرآن کریم دربارۀ حضرت مریم
مسلمانان برای حضرت عیسی و مادر او حضرت مریم احترام بسیاری قائلند و حضرت مریم از جهات بسیاری الگو و الهام‌بخش مسلمانان است.

شش نکته جالب از قرآن کریم دربارۀ حضرت مریم

مسلمانان برای حضرت عیسی و مادر او حضرت مریم احترام بسیاری قائلند و حضرت مریم از جهات بسیاری الگو و الهام‌بخش مسلمانان است.
شش نکته جالب از قرآن کریم دربارۀ حضرت مریم