عالمی که عزرائیل را دید ونترسید/عکس

عالمی که عزرائیل را دید ونترسید/عکس
آیت الله آقای حاج سیداحمد خوانساری در دوران زندگی خیلی سختی کشیده بود. و داغ چند فرزند دیده بود.

عالمی که عزرائیل را دید ونترسید/عکس

آیت الله آقای حاج سیداحمد خوانساری در دوران زندگی خیلی سختی کشیده بود. و داغ چند فرزند دیده بود.
عالمی که عزرائیل را دید ونترسید/عکس

car