عالمی که ۴۰ سال فقط یک عبا داشت

مرحوم فلسفی برای گروهی از طلاب که جامع‌المقدمات برای آنها مشکل بود کتاب صرف و نحو تهیه و برای آنها تدریس می‌کرد.

دانلود سریال

تکنولوژی جدید