عصای حضرت موسی در نزد کیست؟

عصای موسی چوب آس و از درخت بهشتی است که وقتی خواست به سوی مدین برود جبرئیل آن را برایش آورد

سیستم اطلاع رسانی

فستیوال فیلم