عملی که از هفتاد طواف خانه خدا برتر است

عملی که از هفتاد طواف خانه خدا برتر است
حركت مسلمان در مسير بر آوردن حاجت مسلمان ديگر از هفتاد طواف خانه خدا بهتر است.

عملی که از هفتاد طواف خانه خدا برتر است

حركت مسلمان در مسير بر آوردن حاجت مسلمان ديگر از هفتاد طواف خانه خدا بهتر است.
عملی که از هفتاد طواف خانه خدا برتر است

فانتزی