عکس/ تدبیر ساواک برای برانگیختن حس شاه دوستی با پخش نذری

عکس/ تدبیر ساواک برای برانگیختن حس شاه دوستی با پخش نذری
نامه خيلي محرمانه؛ تدبير ساواك درآذرماه 1357 مبني بر اطعام ساكنان جنوب شهر در ايام محرم براي انگيزش “حس شاه دوستي”

عکس/ تدبیر ساواک برای برانگیختن حس شاه دوستی با پخش نذری

نامه خيلي محرمانه؛ تدبير ساواك درآذرماه 1357 مبني بر اطعام ساكنان جنوب شهر در ايام محرم براي انگيزش “حس شاه دوستي”
عکس/ تدبیر ساواک برای برانگیختن حس شاه دوستی با پخش نذری