كتك خوردن دختر بخاطر پوشيده نبودن صورت +فيلم

یکی از دو دختری که در این حادثه طعم خشونتِ ستاد امر به معروف و نهی از منکر عربستان را چشیده بود، آن را “ظلمی آشکار از این تشکیلات” دانست.

دانلود سریال

خرم خبر