مسجدی به رنگ سفید +تصاویر

مسجدی به رنگ سفید +تصاویر
سومین مسجد بزرگ جهان در امارات متحده عربی از مساجدی است که از مرمر سفید پوشیده شده است.

مسجدی به رنگ سفید +تصاویر

سومین مسجد بزرگ جهان در امارات متحده عربی از مساجدی است که از مرمر سفید پوشیده شده است.
مسجدی به رنگ سفید +تصاویر

بازی