مسلمان شدن پزشک مسیحی استرالیایی در تهران

«اسکات رابرت تامسون» نام خود را بعد از مشرف شدن به دین اسلام محمد گذاشت.

دانلود آهنگ جدید

سپهر نیوز