مسیحیان کم سوادترین قشر مذهبی در آمریکا!

مسیحیان کم سوادترین قشر مذهبی در آمریکا!
در ایالات متحده یهودیان دو برابر و هندوها سه برابر مسیحیان از تحصیلات دانشگاهی و یا حرفه ای برخوردار هستند .

مسیحیان کم سوادترین قشر مذهبی در آمریکا!

در ایالات متحده یهودیان دو برابر و هندوها سه برابر مسیحیان از تحصیلات دانشگاهی و یا حرفه ای برخوردار هستند .
مسیحیان کم سوادترین قشر مذهبی در آمریکا!