می دانید خدا چیست یا کیست؟ +جواب جالب

می دانید خدا چیست یا کیست؟ +جواب جالب
در زندگی روزمره برای خیلی چیزها وقت می گذاریم بدون اینکه احساس خستگی کنیم ولی همین که نوبت به او«خداوند مهربان» می رسد احساس خستگی می کنیم!

می دانید خدا چیست یا کیست؟ +جواب جالب

در زندگی روزمره برای خیلی چیزها وقت می گذاریم بدون اینکه احساس خستگی کنیم ولی همین که نوبت به او«خداوند مهربان» می رسد احساس خستگی می کنیم!
می دانید خدا چیست یا کیست؟ +جواب جالب

فروش بک لینک

مرکز فیلم