پیام صوتی توهین‌آمیز برای شورای روابط اسلامی آمریکا

پیام صوتی توهین‌آمیز برای شورای روابط اسلامی آمریکا
شورای روابط اسلامی ـ آمریکایی شعبه سانفرانسیسکو پیام صوتی توهین‌آمیز دریافت کرد.

پیام صوتی توهین‌آمیز برای شورای روابط اسلامی آمریکا

شورای روابط اسلامی ـ آمریکایی شعبه سانفرانسیسکو پیام صوتی توهین‌آمیز دریافت کرد.
پیام صوتی توهین‌آمیز برای شورای روابط اسلامی آمریکا

کیمیا دانلود