چرا باید به قولی که به کودکان می دهیم عمل کنیم؟

شما وقتی به یک کودک شش ساله قولی می دهی روی آن قول و وعده ای که به کودک داده ای بایست و به آن عمل کن. چرا؟

تکنولوژی جدید

آگهی استخدام