چرا خانم ها مهریه دارند؟

فلسفه مهریه چیست و چرا مهریه آنقدر مهم است كه در عقد نامه نوشته می شود؟

فانتزی

تکنولوژی جدید