چرا خداوند بدی را در ذات انسان قرار داده تا دچار گناه شود؟

انسان با سرمايه فطرت آفريده شده است و در فطرت الهي راه خير و شر با او باز نموده شده است.

خبر دانشجویی

ورزش و زندگی